TØI

Transportøkonomisk institutt (TØI) er en ideell stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. 

Instituttet mottar basisbevilgning og prosjektstøtte fra Norges forskningsråd og driver tverrfaglig, anvendt forskning på oppdrag fra i hovedsak offentlige etater, privat næringsliv og EU-kommisjonen. Instituttet har et flerfaglig forskningsmiljø med over 110 ansatte og har til enhver tid mer enn 200 pågående forsknings- og utredningsprosjekter.

TØI’s arbeidspakke i URBANITY-prosjektet omhandler hvordan ‘Urban Living Labs’ (ULL) kan brukes for å formidle og føre til samskapingsprosesser både i nabolags- og planleggingsperspektiv. Vi skal ha seks fysiske ULL’er (to i Kristiansand, to i Bergen og to i Oslo) i slutten av prosjektperioden, men skal også følge de andre arbeidspakkene for best kunne tilrettelegge for ULL’ene ved valg av områder.

Kontakt

Marianne Knapskog
Forsker
Byutvikling og bytransport, avdeling for mobilitet
mkn@toi.no
+ 47 48191114