Om URBANITY

URBANITY er et forskningsprosjekt som ser på muligheter for å bruke smart teknologi i overvåking av forurensning og trafikk i norske byer. Målet er å gi kommunen og innbyggerne bedre informasjon om forurensning og trafikk der de bor.

I URBANITY-prosjektet ønsker vi å invitere innbyggerne til å gjennomføre målinger utenfor sin bolig ved hjelp av sensorteknologi, samt delta på idéverksteder der vi diskuterer hvordan informasjonen kan benyttes til utvikling av tjenester og produkter som er nyttige for innbyggerne og kommunen.

URBANITY er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner (Oslo, Bergen og Kristiansand), forskningsmiljøer (NILU, OsloMet og TØI) og næringsliv (Telenor, Ruter, Vicotee) og skal bidra til arbeidet med å sikre miljøvennlige og bærekraftige byer gjennom bruk av smart teknologi.

Oslo kommune ved Bymiljøetaten er prosjekteier og klima- og miljøinstituttet NILU er prosjektleder. Det er NILU, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og OsloMet Storbyuniversitetet som er ansvarlige for forskningsdelen i prosjektet. Bergen, Kristiansand og Oslo kommuner deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og etablere Bylab-er i sine byer, samt i arbeidet med å engasjere og rekruttere innbyggere til å delta i prosjektet. Andre partnere er Telenor, Ruter, Vicotee og Lillestrøm kommune.

Hvorfor

Mange norske kommuner sliter med forurensning, som i stor grad kommer fra veitrafikk og industri. I Norge forårsaker forurensning rundt 2000 for tidlige dødsfall hvert år. Kostnadene knyttet til disse skadelige helseeffektene utgjør til sammen rundt 47 600 millioner kroner i året. 

Transportsektoren står for cirka 30% av klimagassutslippene i Norge. Det er derfor viktig å fremskynde overgangen til transportløsninger med ingen eller lave utslipp. 

For å møte utfordringer knyttet til forurensning og trafikk, vil URBANITY øke innbyggeres kunnskap og bevisstheten om forurensning og klimaendringer gjennom involvering i miljøovervåking. Disse sentrale temaene krever engasjement fra flere interessenter, inkludert innbyggere, fordi innbyggeres levedyktighet og helse i byer angår alle. 

URBANITY overordnede mål er å gjøre det mulig for kommunene å utforme integrerte og kostnadseffektive tiltak for forurensning og klimagasser. I tillegg skal innbyggerne få detaljerte/personlige data om luftkvalitet, spesielt der de befinner seg. 

Hva & hvordan 

URBANITY vil bruke innovative prosesser, basert på deltakende design og folkeforskning, som pådriver for overgangen til bærekraftige byer. Målet er å skape produkter og tjenester som øker innbyggernes bærekraftige bruk av byrommet. 

URBANITY skal: 

  • sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata og involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i egne nabolag 
  • sammen med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere skape arenaer der vi eksperimenterer med bruk av innovative teknologier for å bedre miljøovervåking og kartlegging 
  • engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige tjenester for å redusere forurensning og fremme klimanøytrale byer og langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå 

Hva

URBANITY vil bruke innovative prosesser, basert på deltakende design og folkeforskning, som pådriver for overgangen til bærekraftige byer med sikte på å skape produkter og tjenester som vil øke innbyggernes bærekraftige bruk av byrommet.

URBANITYvil sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata ved hjelp av moderne teknologi og eksperimentere med innovative prosesser som å involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i nabolaget.

Gjennom ULLs (Urban Living Labs) vil URBANITY skape en arena i tre norske byer, med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere, for å eksperimentere med bruk av innovative teknologier for bedre miljøovervåking og kartlegging, men med et “menneskelig” perspektiv i tankene, noe som fremkaller folks fantasi, kreativitet og engasjement.

Vi tar sikte på å engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige tjenester for å redusere forurensning samt fremme klimanøytrale byer og langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå.

Hvordan

URBANITY vil bruke innovative prosesser, basert på deltakende design og folkeforskning, som pådrivere for overgangen til bærekraftige byer med sikte på å skape produkter og tjenester som vil øke bruken av bærekraftige byrom.

URBANITY vil sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata ved hjelp av moderne teknologi og eksperimentere med innovative prosesser som å involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i nabolaget.

Gjennom ULLs (Urban Living Labs) vil URBANITY skape en arena i tre norske byer, med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere, for å eksperimentere med bruk av innovative teknologier for bedre miljøovervåking og kartlegging, men med et “menneskelig” perspektiv i tankene, noe som fremkaller folks fantasi, kreativitet og engasjement.

Vi tar sikte på å engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige mobilitetstjenester for å redusere luftforurensning og fremme klimanøytrale byer og fremme langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå. For å sikre en gjennomsiktig og meningsfull samhandling for både borgere og urbanitetsinteressenter, vil en brukeropplevelse av ULL bli designet for den deltakende borgeren.