Om Urbanity

Urbanity er et forskningsprosjekt som ser på muligheter for å bruke smart teknologi i overvåking av forurensning og trafikk i norske byer. Målet er å gi kommunen og innbyggerne bedre informasjon om forurensning og trafikk der de bor.

I prosjektet ønsker vi å invitere innbyggerne til å gjennomføre målinger utenfor sin bolig ved hjelp av sensorteknologi, samt delta på idéverksteder der vi diskuterer hvordan informasjonen kan benyttes til utvikling av tjenester og produkter som er nyttige for innbyggerne og kommunen.

Urbanity er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner (Oslo, Bergen og Kristiansand), forskningsmiljøer (NILU, OsloMet og TØI) og næringsliv (Telenor, Ruter, Vicotee) og skal bidra til arbeidet med å sikre miljøvennlige og bærekraftige byer gjennom bruk av smart teknologi.

Bymiljøetaten ved Oslo kommune er prosjektansvarlig og klima- og miljøinstituttet NILU er prosjektleder. Det er NILU, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og OsloMet Storbyuniversitetet som er ansvarlige for forskningsdelen i prosjektet. Bergen, Kristiansand og Oslo kommuner deltar aktivt i arbeidet med å identifisere og etablere Bylab-er i sine byer, samt i arbeidet med å engasjere og rekruttere innbyggere til å delta i prosjektet. Andre partnere er Telenor, Ruter, Vicotee og Lillestrøm kommune.

Hvorfor

Mange norske kommuner sliter med luftforurensning, som i stor grad kommer fra veitrafikk og industri. I Norge forårsaker luftforurensning rundt 2000 for tidlige dødsfall hvert år. Kostnadene knyttet til disse skadelige helseeffektene utgjør til sammen rundt 47 600 millioner kroner i året.

Transportsektoren står for cirka 30% av klimagassutslippene i Norge. Det er derfor viktig å fremskynde overgangen til transportløsninger med ingen eller lave utslipp.

For å møte utfordringer knyttet til luftkvalitet, vil Urbanity øke innbyggeres kunnskap og bevisstheten om luftforurensning og klimaendringer

gjennom involvering i miljøovervåking. Disse sentrale temaene krever engasjement fra flere interessenter, inkludert innbyggere, for urban levedyktighet og helse bekymringer “alle”.

Urbanity overordnede mål er å gjøre det mulig for kommunene å utforme integrerte og kostnadseffektive tiltak for luftforurensning og klimagasser, samt å gi innbyggerne detaljerte/personlige data om luftkvalitet, spesielt der de befinner seg

Hva

Urbanity vil involvere innbyggerne i offentlig innovasjon mot sunnere og levedyktige byer, gjennom samskaping av tjenester og produkter for å forstå og endre innbyggeres daglige transportpraksis.

For å redusere luftforurensning og fremme klimanøytrale byer, har Urbanity som mål å engasjere nabolag i å designe innbyggersentrerte tjenester for å øke borgernes bærekraftige mobilitet i norske byer av varierte størrelser som Oslo, Bergen og Kristiansand.

For å møte utfordringer knyttet til luftkvalitet, vil Urbanity involvere innbyggerne i miljøovervåking med sikte på å øke kunnskapen om og bevisstheten om luftforurensning og klimaendringer blant byboere.

Byen vil være et laboratorium og eksperimenteringen vil finne sted på nabolagsnivå. URBANITYs overordnede mål er å gjøre det mulig for kommunene å utforme integrerte og kostnadseffektive tiltak for luftforurensning og klimagasser, samt å gi innbyggerne detaljerte/personlige data om luftkvalitet, spesielt der de er.

Hvordan

Urbanity vil bruke innovative prosesser, basert på deltakende design og folkeforskning, som endringsagenter for overgangen til bærekraftige byer med sikte på å skape produkter og tjenester som vil øke bruken av bærekraftige transportformer.

Urbanity vil sette opp Urban Living Labs (ULL) for å samle miljødata ved hjelp av moderne teknologi og eksperimentere med innovative prosesser som å involvere innbyggerne i å designe bærekraftig mobilitet i nabolaget.

Gjennom ULLs (Urban Living Labs) vil Urbanity skape en arena i tre norske byer, med offentlig sektor, privat næringsliv og innbyggere, for å eksperimentere med bruk av innovative teknologier for bedre miljøovervåking og kartlegging, men med et “menneskelig” perspektiv i tankene, noe som fremkaller folks fantasi, kreativitet og engasjement.

Vi tar sikte på å engasjere nabolag i å designe menneskesentrerte bærekraftige mobilitetstjenester for å redusere luftforurensning og fremme klimanøytrale byer og fremme langsiktig bærekraft på lokalt og nasjonalt nivå. For å sikre en gjennomsiktig og meningsfull samhandling for både borgere og urbanitetsinteressenter, vil en brukeropplevelse av ULL bli designet for den deltakende borgeren.