URBANITY er et innovasjonsprosjekt som har som formål å gjøre miljørelaterte data, samt mobilitetsdata og data fra andre kilder lettere tilgjengelige og nyttige i kommunenes arbeid for bedre lokal luftkvalitet.

Prosjektet kombinerer luftkvalitetsdata fra store sensornettverk med mobilitetsdata, satellittdata og luftkvalitets- og utslippsmodeller. Innenfor prosjektet vil vi benytte metoden «Urban Living Lab» (ULL). Et ULL er et forum for forskning og innovasjon i et definert byområde, der nye produkter, systemer, tjenester og prosesser skal testes og/eller utvikles. I denne sammenheng tilrettelegges for tett samarbeid mellom offentlig og privat sektor, forskning og innbyggere.

En viktig del av denne metoden er brukerinvolvering. I den forbindelse vil vi se om innbyggerengasjement kan integreres i beslutningsprosesser knyttet til luftkvalitet, reduksjon i utslipp av klimagasser og luftforurensning, samt bærekraftig mobilitet på en meningsfull måte. ULLs skal implementeres i Bergen, Kristiansand og Oslo. 

URBANITY får finansiell støtte fra Norges forskningsråd gjennom programmet IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon. Oslo kommune ved Bymiljøetaten er prosjekteier, mens NILU-Norsk Institutt for luftforskning er prosjektleder og leder det forskningsfaglige arbeidet. Øvrige partnere er Kristiansand kommune, Bergen kommune, Lillestrøm kommune, OsloMet, Transportøkonomisk Institutt (TØI), Telenor, Ruter og Vicotee.

Les mer om prosjektet her