Mange norske kommuner sliter med luftforurensning, som i stor grad kommer fra veitrafikk og vedfyring. I Norge forårsaker luftforurensning rundt 2000 for tidlige dødsfall hvert år. Kostnadene knyttet til disse skadelige helseeffektene utgjør til sammen rundt 47 600 millioner kroner i året. Transportsektoren står for cirka 30% av klimagassutslippene i Norge. Det er derfor viktig å akselerere overgangen til mobilitetsløsninger med ingen eller lave utslipp.

Norske kommuner trenger data i sanntid med høy romlig og tidsmessig oppløsning, for å utforme effektive planer og tiltak for å bedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslippene. For eksempel vil det være nyttig for kommunene å få informasjon på et mer detaljert nivå enn dagens luftkvalitets- og trafikkovervåkingssystemer kan levere. URBANITY vil adressere dette behovet ved å sammenstille og supplere relevante data. Innbyggerne skal også bidra aktivt i innsamlingen av miljødata (folkeforskning).

Vi skal bruke «state of the art» automatiserte algoritmer basert på maskinlæring og dataassimilering til å behandle innsamlede sensordata, samt kvalitetskontrollere og validere dem i sanntid for å sikre best mulig datakvalitet. Innsamlede sensordata om luftforurensning og trafikk skal kombineres med mobilitetsdata fra Telenor og Ruter, satellittdata og data fra luftkvalitets- og utslippsmodeller. Dette vil gi kommunene svært relevante data om menneskelig eksponering i sanntid. Det nye datasettet vil også bli brukt til å forbedre utslippsoversikter, så langt de lar seg gjøre.

URBANITY skal organisere workshops der ansatte i kommunene, innbyggere og andre aktører inviteres til å delta aktivt i arbeidet med å designe og samskape tjenester som fokuserer på lokal luftkvalitet og bærekraftig mobilitet med mennesker i sentrum. Ved å involvere innbyggerne vil URBANITY også bidra til økt kunnskap og bevissthet om luftforurensning.

Prosjektstruktur: